24ωρο Κέντρο Λήψης Σηµάτων


Το 24ωρο κέντρο λήψης σηµάτων αφορά στην παρακολούθηση των συστηµάτων ασφαλείας των πελατών µας σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε κάθε περίπτωση ανάγκης (εκποµπή σήµατος alarm), το εξειδικευµένο προσωπικό του
κέντρου λήψης σηµάτων προβαίνει στην ενεργοποίηση της Άµεσης Επέµβασης και στην ειδοποίηση των Αρµοδίων Αρχών και όποιων άλλων προσώπων είναι εξουσιοδοτηµένα να ειδοποιηθούν.


Παράλληλα παρέχει στην οµάδα άµεσης επέµβασης τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.