Το Προσωπικό μας

Αρχή και τέλος κάθε σχεδιασµού υπηρεσιών ασφάλειας και βασικότερο σηµείο του, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Από το απλούστερο µέχρι και το πιο σύνθετο σχέδιο ασφαλείας, τη βάση αποτελεί το άτοµο που θα κληθεί να το ακολουθήσει και να το εκτελέσει. Έτσι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε στελέχους όπως: προσωπικότητά, αντίληψη, εκπαίδευσή, τεχνική κατάρτιση και ικανότητες, συµβάλλουν αποφασιστικά στο βαθµό αποτελεσµατικής ανταπόκρισής του, για την επιτυχηµένη εκτέλεση του όποιου project κληθεί να φέρει εις πέρας.

Για το λόγο αυτό η HARRIS SECURITY έχει επενδύσει σηµαντικά στον ανθρώπινο παράγοντα. Το δυναµικό µας αποτελείται από άρτια εκπαιδευµένα στελέχη, επιλεγµένα µε πολύ αυστηρά κριτήρια. Η επιλογή τους γίνεται µε µεγάλη προσοχή και σοβαρό “φιλτράρισµα” στο χαρακτήρα και τις ικανότητες του καθενός. Στη συνέχεια ακολουθεί εντατική εκπαίδευση τόσο σε θέµατα γενικής λειτουργίας της εταιρείας όσο και σε θέµατα σωστής τακτικής και δράσης σε περιπτώσεις ανάγκης ή κινδύνου. Η εκπαίδευση του προσωπικού µας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εµάς, γιατί τη θεωρούµε ως το σηµαντικότερο κεφάλαιο της λειτουργίας µας. Σκοπός δεν είναι απλά η εκµάθηση δεδοµένων αλλά η υιοθέτηση αξιών. Τα στελέχη µας είναι έτοιµα να αναλάβουν καθήκοντα µόνο όταν φτάσουν να κατανοήσουν το πόσο σηµαντικό ρόλο φέρουν και όταν διαπιστωθεί ότι έχουν τη διάθεση και το σθένος να αφοµοιώσουν τις αξίες και την ιδιαίτερη φιλοσοφία της εταιρείας µας.

Η Άρτια Εκπαίδευση του προσωπικού µας είναι συνώνυµο της επιτυχίας και της µακροβιότητάς µας. Η τεχνική κατάρτιση των στελεχών µας αντανακλάται στην καθηµερινότητα και αποτελεί το “Πρόσωπο” της εταιρείας µας.